Algemene voorwaarden

LEVERINGSVOORWAARDEN

 • Buiten Nederland: verzendkosten zijn voor rekening van de debiteur
 • Binnen Nederland: Bestellingen onder € 150,- netto worden verhoogd met € 8,60 administratie- en verzendkosten. Minimale order is € 50,- netto aan producten.
 • LET OP bestellingen onder € 50,- excl btw worden niet in behandeling genomen.
 • Art of Beauty behoudt de eigendom van alle geleverde producten zolang de koper niet aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
  Rembourstoeslag ad € 20,- wordt berekend .
 • Vooruitbetaling en betaling via iDeal is zonder toeslag.

ONTVANGST VAN GOEDEREN

Bij de levering van de bestelling zal de Klant de overeenstemming en de staat van zijn bestelling nagaan in aanwezigheid van de vervoerder en, zo nodig, elk nodig voorbehoud uitspreken betreffende de zichtbare tekortkomingen (ontbrekend product, beschadigd pakket).
De Klant wordt verzocht contact op te nemen met Art of Beauty binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van de producten. Behoudens gerechtvaardigde reden, zal elke klacht die wordt geformuleerd na die termijn onontvankelijk worden beschouwd.
Retouren kunnen uitsluitend na voorafgaand overleg worden teruggenomen, ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE OPLEIDINGEN OF MASTERCLASSES

Contract & betalings- en leveringsvoorwaarden

Cursist zal een bevestiging of factuur krijgen na de aanmelding.  Bij totaalpakketen kan de Cursist de kosten van een opleiding in 3 termijnen of door betaling ineens voldoen. De informatie hierover kan de klant op onze website vinden.  De Cursist dient in dat geval de gekozen wijze van betaling bij inschrijving voor een Opleiding aan te geven en deze kan na inschrijving voor een Opleiding niet worden gewijzigd.

Betaling dient uiterlijk plaats te vinden voor aanvang van de Opleiding.

De Cursist is, onverminderd haar overige verplichtingen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening, wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen. Indien de Cursist heeft gekozen voor betaling in termijnen en niet aan haar betalingsverplichting voldoet, dan zijn vanaf het moment van verzuim van de Cursist alle betalingstermijnen per direct opeisbaar. De Cursist is te allen tijde betalingsplichtig, ook als zij een andere partij (bijvoorbeeld haar werkgever) heeft opgegeven als betalende partij.

Bedenktermijn en annuleringsvoorwaarden

 • Klant heeft een bedenktijd van 14 dagen na de aanmelding voor de opleiding.
 • Bij annulering binnen dit termijn kan de klant de opleiding kosteloos annuleren tenzij de opleiding al is begonnen (klant dient daarom ruim van tevoren aan te melden voor een opleiding zodat ze genoeg bedenktijd heeft)
 • Buiten dit termijn geldt het volgende:
 • Bij annulering voor de aanvang van de cursus krijgt de klant geen restitutie van haar aanbetaling
 • Bij annulering nadat de eerste cursus al is begonnen is er geen restitutie mogelijk

Condities waaronder de cursus eventueel niet doorgaat

-Uitval docent/examenbeoordelaar

 • Bij ziekte en/of verhindering van een docent of een examenbeoordelaar zal Art of Beauty – voor zover mogelijk – voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal Art of Beauty de Cursist zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende opleiding alsnog zal worden gegeven, of het betreffende Art of Beauty-examen alsnog zal worden afgenomen.
 • In geval van ziekte en/of verhindering van een docent of een examenbeoordelaar heeft de Cursist geen recht op een (schade)vergoeding. Art of Beauty zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een docent.
 • Een Klant kan niet kosteloos een opleiding of een examen annuleren vanwege de uitval van een docent of een examenbeoordelaar, of de opleidingovereenkomst tussentijds beëindigen vanwege de uitval van een docent.

–bij Calamiteiten zoals brand of overstroming

Eigendomsrechten en copyright

Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief de copyright, die betrekking hebben op het door Art of Beauty verstrekte en samengestelde cursusmateriaal liggen bij Ecuri Cosmetics. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Ecuri Cosmetics.

Apparaat blijft in eigendom van Art of Beauty totdat het totaalbedrag is voldaan.
Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor Art of Beauty opleidingen bv, haar medewerkers en de docenten.

Klachtenregeling Art of Beauty

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 1. Opleidingsinstituut: Art of Beauty Annelies Maas Opleidingen, Popovstraat 5, 8013 RK Zwolle
 2. Klager: een (ex-)cursist, een (ex)opdrachtgever etc.
 3. Klacht: Formeel kenbaar gemaakte uiting van ongenoegen over een geleverde dienst of over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen door Art of Beauty.
 4. Contactpersoon: Directeur van Art of Beauty, zijnde Mevr. Annelies Maas

Artikel 2

 1. Klager heeft het recht om over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen een klacht in te dienen bij Art of Beauty.
 2. Een gedraging en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen van een persoon, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van Art of Beauty wordt aangemerkt als een gedraging van Art of Beauty.

Artikel 3

Art of Beauty draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van klachten over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen door Art of Beauty alsmede van degenen die onder verantwoordelijkheid van Art of Beauty werkzaam zijn of waren.

Artikel 4

 1. Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend.
 2. Het klaagschrift wordt ondertekend en bevat ten minste:
  a. de naam en het adres van de indiener
  b. de dagtekening
  c. een omschrijving van de gedraging en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen waartegen de klacht is gericht.

Artikel 5

Zodra Art of Beauty naar tevredenheid van de klager aan diens klacht tegemoet is gekomen, vervalt de verplichting tot het verder toepassen van deze klachtenregeling. Art of Beauty bevestigt in dat geval de overeengekomen tegemoetkoming schriftelijk aan de klager. Deze op zijn beurt tekent de tegemoetkoming voor akkoord en retourneert deze vervolgens aan Art of Beauty.

Artikel 6

Art of Beauty bevestigt de ontvangst van het klaagschrift schriftelijk binnen 10 werkdagen.

Artikel 7

De behandeling van de klacht geschiedt door Art of Beauty.

Artikel 8

Art of Beauty is niet verplicht de klacht te behandelen indien zij betrekking heeft op een gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen:
a. waarover reeds eerder een klacht is ingediend die met inachtneming van deze klachtenregeling is behandeld
b. die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden
c. waartegen door de klager beroep kan worden ingesteld of is ingesteld
d. die door het instellen van een procedure aan het oordeel van een andere rechterlijke instantie dan een administratieve rechter onderworpen is, dan wel onderworpen is.

Artikel 9

Aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, wordt een afschrift van het klaagschrift alsmede van de daarbij meegezonden stukken toegezonden.

Artikel 10

 1. Art of Beauty stelt de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, in de gelegenheid te worden gehoord.
 2. Van het horen van de klager kan worden afgezien indien de klacht kennelijk ongegrond is dan wel indien de klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord.
 3. Van het horen wordt een verslag gemaakt.

Artikel 11

 1. Art of Beauty handelt de klacht af binnen 4 weken na ontvangst van het klaagschrift.
 2. Art of Beauty kan de afhandeling voor ten hoogste vier weken verdagen. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft.
 3. Verder uitstel is mogelijk voor zover de klager daarmee schriftelijk instemt.

Artikel 12

 1. Art of Beauty stelt de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht, zijn oordeel daarover alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.
 2. Bij de kennisgeving wordt vermeld dat indien klager het niet eens is met de afhandeling van de klacht hij dit binnen zes weken schriftelijk aan kan geven. In dat geval zal de klacht in handen gegeven worden van een in onderling met de klager aan te wijzen onafhankelijke mediator.
 3. De uitslag van de bemiddeling door de mediator is voor alle partijen bindend.

Artikel 13

Art of Beauty draagt zorg voor registratie van de ingediende schriftelijke klachten.

NON-CONFORMITEIT EN VERBORGEN GEBREKEN

Art of Beauty is gehouden tot de wettelijke garantie van conformiteit en haar garantieplicht betreffende gebreken aan het verkochte product
De Klant is gehouden de conformiteit na te gaan van de Producten die werden ontvangen naar aanleiding van zijn bestelling en om, in geval van vastgestelde tekortkoming, contact op te nemen met de klantenservice die verwerking van de melding zal verzorgen en hem zal informeren over de voorwaarden voor retour, vervanging of terugbetaling. Ecuri Cosmetics zal overgaan tot de vervanging of tot herstel van het teruggestuurde Product na ontvangst en onderzoek van het Product in kwestie.

Ecuri Cosmetics geeft een garantie van 2 jaar voor haar producten, met dien verstande dat de klant ieder gebrek, na ontdekking dan wel nadat dit gebrek redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, binnen bekwame tijd doch uiterlijk binnen 14 dagen aan Ecuri Cosmetics dient te melden.
Ecuri Cosmetics zal zorgen voor herstel van het product, wanneer herstel niet mogelijk is, zorgt Ecuri Cosmetics voor vervanging van het product.
Indien vervanging van het apparatuur niet mogelijk is, heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst ten aanzien van het betreffende product te ontbinden, tenzij de afwijking gezien haar geringe betekenis, deze ontbinding en haar gevolgen niet rechtvaardigt, dan wel de prijs te verminderen in evenredigheid met de mate van afwijking.

UITSLUITING VAN GARANTIE

Indien de producten die door de klant werden teruggestuurd niet overeenstemmen met de bestelde producten of een andere herkomst zouden hebben dan de rechtstreekse verkoop door Art of Beauty, is Ecuri Cosmetics niet gehouden aan haar verplichtingen beschreven hierboven.
Wanneer het product beschadigd is geraakt na de levering (bijvoorbeeld klant laat het product vallen, het product ondergaat waterschade), is Ecuri Cosmetics niet gehouden aan haar verplichtingen.

Producten met beperkte houdbaarheid en verbruiksartikelen zijn uitgesloten van 2 jaar garantie, klant dient alle gekochte producten te controleren na ontvangst van de producten, om zo binnen 14 dagen aan Art of Beauty te kunnen melden voor gebreken.

Klachtenformulier
Procedure

Art of Beauty bevestigt de ontvangst van het klaagschrift schriftelijk binnen 10 werkdagen en handelt de klacht af binnen 4 weken na ontvangst van het klaagschrift.

Art of Beauty draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van klachten over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen door Art of Beauty alsmede van degenen die onder verantwoordelijkheid van Art of Beauty werkzaam zijn of waren.

Indien de klager het niet eens is met de afhandeling van de klacht zal hij dit binnen zes weken schriftelijk aan moeten geven. In dat geval zal de klacht in handen gegeven worden van een in onderling met de klager aan te wijzen onafhankelijke mediator.

De uitslag van de bemiddeling door de mediator is voor alle partijen bindend.

Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld.