Garantie

NON-CONFORMITEIT EN VERBORGEN GEBREKEN

Art of Beauty is gehouden tot de wettelijke garantie van conformiteit en haar garantieplicht betreffende gebreken aan het verkochte product
De Klant is gehouden de conformiteit na te gaan van de Producten die werden ontvangen naar aanleiding van zijn bestelling en om, in geval van vastgestelde tekortkoming, contact op te nemen met de klantenservice die verwerking van de melding zal verzorgen en hem zal informeren over de voorwaarden voor retour, vervanging of terugbetaling. Ecuri Cosmetics zal overgaan tot de vervanging of tot herstel van het teruggestuurde Product na ontvangst en onderzoek van het Product in kwestie.

Ecuri Cosmetics geeft een garantie van 2 jaar voor haar producten, met dien verstande dat de klant ieder gebrek, na ontdekking dan wel nadat dit gebrek redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, binnen bekwame tijd doch uiterlijk binnen 14 dagen aan Ecuri Cosmetics dient te melden.
Ecuri Cosmetics zal zorgen voor herstel van het product, wanneer herstel niet mogelijk is, zorgt Ecuri Cosmetics voor vervanging van het product.
Indien vervanging van het apparatuur niet mogelijk is, heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst ten aanzien van het betreffende product te ontbinden, tenzij de afwijking gezien haar geringe betekenis, deze ontbinding en haar gevolgen niet rechtvaardigt, dan wel de prijs te verminderen in evenredigheid met de mate van afwijking.

UITSLUITING VAN GARANTIE

Indien de producten die door de klant werden teruggestuurd niet overeenstemmen met de bestelde producten of een andere herkomst zouden hebben dan de rechtstreekse verkoop door Art of Beauty, is Ecuri Cosmetics niet gehouden aan haar verplichtingen beschreven hierboven.
Wanneer het product beschadigd is geraakt na de levering (bijvoorbeeld klant laat het product vallen, het product ondergaat waterschade), is Ecuri Cosmetics niet gehouden aan haar verplichtingen.

Producten met beperkte houdbaarheid en verbruiksartikelen zijn uitgesloten van 2 jaar garantie, klant dient alle gekochte producten te controleren na ontvangst van de producten, om zo binnen 14 dagen aan Art of Beauty te kunnen melden voor gebreken.