Klachtenregeling

Klachtenregeling Art of Beauty

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 1. Opleidingsinstituut: Art of Beauty Annelies Maas Opleidingen, Popovstraat 5, 8013 RK Zwolle
 2. Klager: een (ex-)cursist, een (ex)opdrachtgever etc.
 3. Klacht: Formeel kenbaar gemaakte uiting van ongenoegen over een geleverde dienst of over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen door Art of Beauty.
 4. Contactpersoon: Directeur van Art of Beauty, zijnde Mevr. Annelies Maas

Artikel 2

 1. Klager heeft het recht om over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen een klacht in te dienen bij Art of Beauty.
 2. Een gedraging en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen van een persoon, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van Art of Beauty wordt aangemerkt als een gedraging van Art of Beauty.

Artikel 3

Art of Beauty draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van klachten over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen door Art of Beauty alsmede van degenen die onder verantwoordelijkheid van Art of Beauty werkzaam zijn of waren.

Artikel 4

 1. Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend.
 2. Het klaagschrift wordt ondertekend en bevat ten minste:
  a. de naam en het adres van de indiener
  b. de dagtekening
  c. een omschrijving van de gedraging en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen waartegen de klacht is gericht.

Artikel 5

Zodra Art of Beauty naar tevredenheid van de klager aan diens klacht tegemoet is gekomen, vervalt de verplichting tot het verder toepassen van deze klachtenregeling. Art of Beauty bevestigt in dat geval de overeengekomen tegemoetkoming schriftelijk aan de klager. Deze op zijn beurt tekent de tegemoetkoming voor akkoord en retourneert deze vervolgens aan Art of Beauty.

Artikel 6

Art of Beauty bevestigt de ontvangst van het klaagschrift schriftelijk binnen 10 werkdagen.

Artikel 7

De behandeling van de klacht geschiedt door Art of Beauty.

Artikel 8

Art of Beauty is niet verplicht de klacht te behandelen indien zij betrekking heeft op een gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen:
a. waarover reeds eerder een klacht is ingediend die met inachtneming van deze klachtenregeling is behandeld
b. die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden
c. waartegen door de klager beroep kan worden ingesteld of is ingesteld
d. die door het instellen van een procedure aan het oordeel van een andere rechterlijke instantie dan een administratieve rechter onderworpen is, dan wel onderworpen is.

Artikel 9

Aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, wordt een afschrift van het klaagschrift alsmede van de daarbij meegezonden stukken toegezonden.

Artikel 10

 1. Art of Beauty stelt de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, in de gelegenheid te worden gehoord.
 2. Van het horen van de klager kan worden afgezien indien de klacht kennelijk ongegrond is dan wel indien de klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord.
 3. Van het horen wordt een verslag gemaakt.

Artikel 11

 1. Art of Beauty handelt de klacht af binnen 4 weken na ontvangst van het klaagschrift.
 2. Art of Beauty kan de afhandeling voor ten hoogste vier weken verdagen. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft.
 3. Verder uitstel is mogelijk voor zover de klager daarmee schriftelijk instemt.

Artikel 12

 1. Art of Beauty stelt de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht, zijn oordeel daarover alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.
 2. Bij de kennisgeving wordt vermeld dat indien klager het niet eens is met de afhandeling van de klacht hij dit binnen zes weken schriftelijk aan kan geven. In dat geval zal de klacht in handen gegeven worden van een in onderling met de klager aan te wijzen onafhankelijke mediator.
 3. De uitslag van de bemiddeling door de mediator is voor alle partijen bindend.

Artikel 13

Art of Beauty draagt zorg voor registratie van de ingediende schriftelijke klachten.